Panaszbejelentés

REFLEX Fuvarozási és Szállítmányozási Kft.

Visszaélés-bejelentési tájékoztató

Hatályba lép: 2023.12.17.

A REFLEX Fuvarozási és Szállítmányozási Kft. (a továbbiakban: Reflex Kft. vagy Társaság) a jelen tájékoztatóval szeretné közérthető módon informálni azon személyeket, akik bejelentést kívánnak tenni. A Társaság kifejezett célja, hogy tudomást szerezzen minden olyan esetleges visszaélésről, amely a működésével kapcsolatban felmerül, ezért a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztv.) rendelkezései alapján belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

Bejelentésre jogosultak köre

A bejelentés megtételére jogosultak:

 • A Társasággal munkaviszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek, beleértve azokat, akik ilyen jogviszony létesítésére jelentkeztek a Reflex Kft. által közzétett hirdetésre, pályázatra vagy felhívásra, vagy akiket a Reflex Kft. keresett meg ilyen jogviszony létesítése érdekében;
 • A Reflex Kft. tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező tulajdonosok, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve Felügyelőbizottságának jelenlegi vagy volt tagjai;
 • Az egyéni vállalkozó, egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll, vagy a szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, illetve ha korábban állt fenn szerződéses kapcsolat;
 • Aki a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárásban részt vett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott, valamint a felügyeletük vagy irányításuk alatt álló személyek;
 • Azok a személyek, akik az Reflex Kft-nél gyakornokként vagy önkéntesként tevékenykednek, vagy korábban ilyen tevékenységet végeztek, ideértve azokat is, akik jelentkeztek gyakornoki vagy önkéntesi pozícióra, de nem létesült velük jogviszony.

Ezen túlmenően bármely a Társaságnál alkalmazásban álló alkalmazott írásban bejelentést tehet, ha úgy ítéli meg, hogy egy másik alkalmazott olyan magatartást tanúsít, ami ellentétes a Reflex Kft. belső szabályzataival.

Mit lehet bejelenteni a visszaélés-bejelentő rendszerben?

Bármely olyan, a Reflex Kft. működésére vagy tevékenységére vonatkozó információ bejelenthető, amely a bejelentő feltételezése szerint jogellenes cselekményre, mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozik.

Hogyan lehet megtenni a bejelentést?

A Társaságnál az alábbi módokon tehet bejelentést az Ön választása szerint:

Szóbeli panasz

• személyesen:

Reflex Kft. székhelyén előre egyeztetett időpontban:

1107 Budapest, Száva utca 13-15.

(bejárat a 1107 Budapest, Kőér utca 3/D felől, porta mögötti 1. irodaépület)

Böröndiné Zabari Szilvia

Bejelentés fogadási idő: kedd 12:00-14:00 csütörtök 13:00-15:00

• telefonon:

+36/30 202 7321 általános tarifával hívható számon, amely nem rögzített vonal

Hívásfogadási idő: hétfőtől-péntekig 07:00-15:30

Írásbeli panasz

• személyesen a Reflex Kft. székhelyén lezárt borítékban:

1107 Budapest, Száva utca 13-15.

(bejárat a 1107 Budapest, Kőér utca 3/D felől, porta mögötti 1. irodaépület bejárati ajtó mellett lévő postaládában elhelyezve)

Böröndiné Zabari Szilvia sk. megjelöléssel ellátott borítékban

• postai úton:

Reflex Kft. 1107 Budapest, Száva utca 13-15.

A postai úton küldött bejelentésen Böröndiné Zabari Szilvia s.k. megjelöléssel.

• elektronikus levélben

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött elektronikus levél formájában

 

Amennyiben bejelentését névtelen módon kívánja megtenni, úgy felhívjuk figyelmét, hogy a bejelentés kivizsgálásnak mellőzése is megtörténhet.

Mi történik a személyes adataimmal, ha bejelentést teszek?

Ha a bejelentést olyan módon teszi meg, hogy a személyazonosságát felfedi, akkor kizárólag a törvény alapján arra jogosult személyek ismerhetik meg. Az a személy, akinek a tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban Ön a bejelentést tette nem kap tájékoztatást az Ön személyazonosságáról, kivéve, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárult.

Fontos tudnia, hogy a vizsgálat tényéről tudomást szerezhet az a személy is, aki a bejelentés által érintett (akinek a tevékenysége vagy mulasztása kifogásolásra került). Ugyanis ilyenkor tájékoztatni kell őt is a bejelentésről és biztosítani kell számára, hogy saját álláspontját (akár jogi képviselője útján) kifejthesse az eljárásban.

A bejelentő személyes adatait a Reflex Kft. kizárólag az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv számára adhatja át, feltéve, hogy ez a szerv törvény által jogosult a személyes adatok kezelésére, vagy ha a bejelentő kifejezetten hozzájárult személyes adatainak továbbításához.

Szeretnénk felhívni figyelmét a nyilvánvalóan rosszhiszeműen közölt valótlan bejelentések alábbi következményeire.

Ebben az esetben a Reflex Kft. köteles átadni a bejelentő személyes adatait a megfelelő eljárás kezdeményezése céljából az eljárásra jogosult szerv, vagy személy (például: nyomozó hatóság) részére:

 • ha a rosszhiszemű bejelentés következményeképpen bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merült fel, amely esetben az adattovábbítás címzettje az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy,

vagy

 • nyilvánvaló vált, hogy a bejelentő másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott és az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szerv vagy személy kérelmezi a Társaságtól a személyes adatok átadását.

Az eljárás mellőzésének esetei

A bejelentés kivizsgálásának mellőzése az alábbi esetekben fordulhat elő:

 • ha a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg (feladó megjelölése nélkül írásban, vagy álnév használatával),
 • ha a bejelentést nem az arra jogosult személy tette meg,
 • megismételt bejelentés esetén, azaz ha a bejelentést ugyanaz a bejelentő tette, egy korábbi bejelentéssel azonos tartalommal,
 • ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem áll arányban.

A bejelentéssel kapcsolatos határidők

Írásban tett bejelentés esetén a kézhezvételtől számított 7 napon belül visszaigazolást kap a bejelentés kivizsgálásának megkezdéséről, és annak várható időtartamáról.

A kivizsgálás eredményéről és a megtett vagy megtenni tervezett intézkedésekről a bejelentés beérkezését követő 30 napon belül tájékoztatjuk. Abban az esetben hosszabbítható meg ez a határidő, ha további információ és vizsgálat szükséges az ügyben, de ekkor sem tarthat tovább a kivizsgálás és visszajelzés a bejelentés beérkezésétől számított három hónapnál. Amennyiben a határidő meghosszabbítása válik szükségessé, ennek tényéről, a meghosszabbítás indokairól és a kivizsgálás várható időtartamáról a Reflex Kft. tájékoztatást nyújt a bejelentő számára.

Ha a bejelentés kivizsgálását a Reflex Kft. mellőzi, és Ön a bejelentés megtételekor megadta elérhetőségét, úgy erről és annak indokáról is tájékoztatást adunk a fenti határidőn belül.

Természetesen, ha a kivizsgálás során bármilyen további információra van szükségünk, erről szintén értesítjük Önt.

A kivizsgálás lehetséges eredményei

Amennyiben nem állnak fenn a vizsgálat mellőzésének esetei (lásd fentebb), megkezdjük a bejelentés kivizsgálását. Ennek során azt értékeljük, történt-e bármilyen jogellenes cselekmény, mulasztás vagy egyéb visszaélés a Társaságnál a feltárt körülmények és tények alapján.

Ha valóban visszaélés történt és az orvosolható, megtesszük az ennek érdekében szükséges intézkedéseket. Az eljárás eredményeként a Társaság akár munkajogi felelősségre vonást, büntetőeljárást vagy más hatósági eljárást is kezdeményezhet annak indokoltsága esetén.

Visszaélés hiányában ugyanakkor a vizsgálatot lezárjuk és az eljárást megszüntetjük. Az alaptalan vagy indokolatlan bejelentés elutasításáról és a vizsgálat lezárásáról a bejelentő tájékoztatásra kerül.

Jogorvoslati lehetőségek

Abban az esetben, ha a kivizsgálás eredményével, az eljárással, vagy a bejelentés kivizsgálásának mellőzésével nem ért egyet, vagy ha úgy véli, hogy a Társaság megszegte a rá irányadó eljárási vagy adatvédelmi szabályokat, akkor jogorvoslati kérelmével a foglalkoztatás felügyeleti hatóság felé fordulhat. A foglalkoztatás felügyeleti hatósági feladatokat a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok látják el, elérhetőségük megtalálható a következő internetes linken: https://kormanyhivatalok.hu/ .

Amennyiben jogorvoslati kérelme nem a bejelentés kivizsgálására vonatkozó eljárási és adatkezelési szabályok megsértésével kapcsolatos, hanem egyéni érdeksérelmet, joghátrányt kíván orvosolni, úgy ebben az esetben bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. A bíróságok elérhetőségei a következő internetes linken érhetőek el:  https://birosag.hu/

Bejelentés lehetősége központi szerveknél

A hatékony kivizsgálás, és a kifogásolt tevékenység vagy mulasztás minél gyorsabb megszüntetése vagy orvoslása érdekében javasoljuk, hogy amennyiben a Reflex Kft. működésével kapcsolatos bejelentést kíván tenni, úgy forduljon az általunk biztosított elérhetőségek valamelyikén Társaságunk felé.

Azonban, ha valamilyen okból mégis egy központi csatornát választana, úgy tájékoztatjuk, hogy az alapvető jogok biztosa által működtetett, közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében is megteheti bejelentését az alábbi linken:

https://www.ajbh.hu/forduljon-a-biztoshoz

A bejelentésének megtételére lehetősége van az alábbi szerveknél vagy hatóságoknál is:

 • az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,
 • a Gazdasági Versenyhivatal,
 • az Integritás Hatóság,
 • a Közbeszerzési Hatóság,
 • a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,
 • a Magyar Nemzeti Bank,
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
 • a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
 • az Országos Atomenergia Hivatal és
 • a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága.

A Kormány rendelete alapján a fentieken túl – a bejelentés alapjául szolgáló jog- vagy érdeksérelem tárgyától függően – az alábbi szerveknél is benyújtható a bejelentés:

 • Budapest Főváros Kormányhivatala,
 • az egészségügyi államigazgatási szerv központi szerve,
 • a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
 • a gyógyszerészeti államigazgatási szerv központi szerve,
 • az országos hulladékgazdálkodási hatóság,
 • a Magyar Államkincstár,
 • az országos környezetvédelmi hatóság,
 • a közlekedésért felelős miniszter,
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
 • az Országos Rendőr-főkapitányság,
 • az országos természetvédelmi hatóság.

Amennyiben a bejelentését az Alapvető Jogok Biztosa által működtetett védett elektronikus rendszerben, vagy az itt feltüntetett szervek valamelyikénél kívánja benyújtani, úgy tájékoztatjuk, hogy az adott szerv eljárásával kapcsolatos kérdéseivel a rendszert működtető szerv felé tud fordulni.

Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a fenti szervezetek díjmentes és hozzáférhető tájékoztatást nyújtanak a feléjük forduló bejelentők részére az eljárásról, a bejelentőket illető jogokról, valamint a számukra nyitva álló jogorvoslati lehetőségekről.

Jogi Segítségnyújtó Szolgálat

A Panasztv. biztosítja a lehetőséget, hogy bejelentése kapcsán a Jogi Segítségnyújtó Szolgálathoz forduljon, ahol jogi tanácsadást és a bejelentés megtételével kapcsolatos támogatást nyújtanak.

A Jogi Segítségnyújtó Szolgálatot a fővárosi és a vármegyei kormányhivatalok működtetik, az ilyen módon elérhető jogi támogatás igénybevételének részletes feltételeiről, eljárásukról és elérhetőségeikről bővebb információ az alábbi linken érhető el:

https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/jogi-segitsegnyujtas